Blogit25.12.2019

Rekrytointi ja perehdytys kulkevat käsikädessä

rekrytointi ja perehdytys

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja myös suuri taloudellinen satsaus. Uuden työntekijän rekrytointi on kallista ja aikaa vievää. Rekrytointi on kuitenkin yksi yrityksen kriittisimpiä toimintoja, sillä onnistuneella rekrytoinnilla taataan yrityksen strategiaa ja tavoitteita tukevan osaamisen saaminen. Hyvä rekrytointi voidaan pilata huonolla perehdyttämisellä, siksi perehdytyksen suunnittelu tuleekin ottaa mietintään jo rekrytointiprosessin alkuvaiheessa. Perehdytysprosessi tulee näkyä jo rekrytointitarvetta määriteltäessä, kun mietitään: ketä haetaan, mihin tehtäviin ja millaisella aikataululla sekä mitkä ovat kriittisiä osaamistekijoitä tehtävää ajatellen ja mitä voi oppia työssä. Hyvä perehdyttämisprosessi varmistaa viimekädessä rekrytoinnin onnistumisen.

Perehdytys on onnistuneen työsuhteen tae

Perehdytyksen tavoitteena on työntekijän ja työnantajan yhteinen etu. Suunnitelmallinen perehdytys nopeuttaa uuden työntekijän sopeutumista työyhteisöön ja auttaa työntekijää vastaamaan hänelle asetettuihin tavoitteisiin ja odotuksiin, toimimaan itsenäisesti ja kehittymään työssään. Hyvä perehdytys myös takaa työssä viihtymisen ja sitouttaa työntekijän organisaatioon. Perehdytys tulisi aina olla räätälöitävissä työtehtävien lisäksi palkatun henkilön mukaan. Tavoitteellinen perehdytysprosessi valmistellaan jo ennen uuden työntekijän tuloa. Työyhteisön sisällä tulee sopia perehdyttämisen roolit sekä perehdytysvastaava, joka huolehtii perehdytysprosessin seurannasta ja onnistumisesta kokonaisuudessaan.

Perehdytysprosessi vaikuttaa yrityksen työnantajamielikuvaan

Työntekijät ovat tärkeässä asemassa organisaation menestymisen kannalta. Onnistuneet asiakaskokemukset eivät voi syntyä ilman hyviä työntekijäkokemuksia. Erinomaiset työntekijäkokemukset heijastuvat suoraan yrityksen tulokseen ja maineeseen. Työntekijäkokemukset elävät läpi työsuhteen elinkaaren, mutta tärkeä osa työntekijäkokemuksesta määrittyy heti työsuhteen alkumetreillä. Ensivaikutelma ja uuden työntekijän kokemukset perehdyttämisestä ovat tällöin keskiössä. Perehdytys sitouttaa ja luo kestävän pohjan työsuhteelle sekä mielekkäälle ja tulokselliselle työskentelylle. Hyvin laadittu perehdytyssuunnitelma osallistaa työntekijää ja on myös osa työntekijäkokemuksen johtamista.

Lue myös: Näin luot perehdytyssuunnitelman

Digitalisoituminen on muovannut työelämää hyvin paljon ja asiantuntijat arvostavat henkilökohtaisia, omien tarpeiden mukaan eläviä kokonaisuuksia myös työelämässä. Asiantuntijat edellyttävät positiivisia kokemuksia, joissa tärkeiksi tekijöiksi nousevat työn merkityksellisyys, mielekkäät haasteet ja mukava työyhteisö. Työelämässä ei tyydytä huonosti johdettuihin organisaatioihin. Asiantuntijoista kilpailtaessa työnantajan haluttavuus työnhakijoiden silmissä on suuressa roolissa.

Perehdytystä suunniteltaessa voidaankin miettiä, mitä annettavaa meillä on yrityksenä uudelle työntekijälle. Uuden työn aloitus on aina haastavaa ja vaatii voimavaroja. Hyvä perehdytysprosessi ja sen mukaan toimiminen luo takeet työnantajalupauksen täyttymiselle ja sille, että uuden työntekijän osaaminen saadaan heti parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteiden mukaiseen käyttöön. Uuden työn aloituksesta tulisi tehdä jokaiselle positiivista energiaa luova uuden alku. Hyvä perehdytys mahdollistaa työntekijän kasvun rooliinsa, sitouttaa, motivoi ja luo työlle merkityksellisyyttä.

Hyvällä perehdytyksellä koulutetaan uusia osaajia, sitoutetaan tulevaisuuden työntekijöitä ja panostetaan aineettomaan pääomaan. Positiiviset työntekijäkokemukset toimivat yrityksen brändin rakentajina. On hyvä muistaa, että työntekijät ovat työnantajansa markkinoijia myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Perehdytys on jatkuva prosessi

Perehdytys on jatkuva prosessi, jota tulisi kehittää yrityksen ja henkilöstön tarpeen mukaan. Perehdytysprosessi on hyvä ottaa käyttöön ja laatia myös vanhoille työntekijöille, jotka vaihtavat työtehtäviä talon sisällä tai palaavat pidemmältä vapaalta takaisin töihin. Perehdytys mahdollistaa osaamisen kehittymisen ja työntekijöiden sitoutumisen. Osaavat ja sitoutuneet työntekijät tuottavat onnistuneita asiakaskokemuksia, joiden vaikutus yltää koko organisaation tulokseen.

Hyvä perehdytys takaa, että työntekijät ovat motivoituneita ja haluavat työskennellä organisaatiossa sen sijaan, että heidän on pakko työskennellä siellä. Jokaisen organisaation on toimialasta tai koosta riippumatta hyvä rakentaa toimintaansa ja arvopohjaansa siten, että asiantuntijat haluavat päästä työskentelemään juuri meille.

Olemme koonneet perehdytystä helpottavaa materiaalia Intron materiaalipankkiin. Ne ovat vapaasti käytettävissä uusien työntekijöiden perehdytyksissä!

Materiaalipankkiin

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus