Blogit28.05.2020

Suunnitelmallisella perehdytyksellä vahva tuki ammatilliselle kehittymiselle tehostetussa palveluasumisessa

Tehostetun palveluasumisen haasteet eivät ratkea pelkästään hoitajamitoituksella. Tehostetun palveluasumisen perehdytyksillä tärkeä rooli potilasturvallisuudessa ja hoitotyön laadussa. Suunnitelmallisella perehdytyksellä varmistetaan hyvä startti ja tuki uusille hoitajille sekä mahdollisuus ammatilliseen kehitykseen.

Tehostetun palveluasuminen tarve on lisääntynyt

Tehostetun palveluasumisen käyttö on Suomessa lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2000 lähtien. Tehostettu palveluasuminen sisältää ympärivuorokautisen palvelun ja huolenpidon niille henkilöille, joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut. Palvelujen tarve on lisääntynyt viime vuosina, sillä etenkin vanhusväestö kasvaa määrällisesti ja suhteellisesti. Kasvu on nopeinta yli 85 -vuotiaiden joukossa, jossa muistisairaudet ja muut ikääntymisen mukanaan tuomat sairaudet ovat yleisiä.

Tehostetussa palveluasumisessa hoitajien työpäivät koostuvat muun muassa perus- ja sairaanhoidollisista tehtävistä sekä viriketoiminnansuunnittelusta. Työpäivät yksiköissä voivat olla hektisiä ja pitää sisällään monia erilaisia tehtäviä. Usein hoitajalta vaaditaan oma-aloitteisuutta, kykyä reagoida tilanteisiin nopeasti sekä myös sosiaalista osaamista hoitoa tarvitsevien henkilöiden kanssa. Asukkaiden sairaudet sydän- ja verisuoni sekä tuki- ja liikuntaelin sairauksista muisti- ja psyykkisiin sairauksiin tuovat työlle omat haasteensa.

Ammatilliseen kehittymiseen vahva tuki

Tehostetun palveluasumisen, kuten kotihoidonkin työ on vaativaa, mutta palkitsevaa. Hoitajan täytyy hallita monipuolisesti erilaisia hoitotyön muotoja. Tehostetun palveluasumisen hoidossa keskitytään erityisesti toimintakyvyn ja sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseen, ravitsemukseen, turvalliseen lääkehoitoon, suun terveyteen ja asukasturvallisuuteen.

Asumispalveluja tuottavat niin yksityinen kuin julkisen sektorin toimijat. Yleinen keskustelu on mediassa kohdistunut erityisesti siihen, että henkilöstömitoitukset ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä ovat liian matalat, jotta iäkkäiden ihmisten perustarpeisiin voitaisiin vastata riittävällä tavalla. Henkilöstömitoitusten lisäksi henkilöstön vaihtuvuuteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen on keskeistä, kun keskustellaan hoitotyön laatuun liittyvistä tekijöistä. On tärkeää, että henkilöstölle annetaan vahva tuki ammatillisen kehityksen mahdollistamiseksi: turvataan mahdollisuudet perehdytykseen, osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, mentorointiin ja urakehitysmahdollisuuksiin.

Hyvä perehdytys on osa potilasturvallisuutta

Hoitoalalla hyvä perehdytys on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Näin myös tehostetun palveluasumisen puolella. Jokaisessa yksikössä on omat säännöt, toimintamallit ja päivärutiinit, joiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Suunnitelmallisen perehdytyksen avulla varmistetaan, että uuden hoitajan kanssa käydään kaikki keskeiset säännöt ja ohjeet läpi. Näin hoitaja pääsee mahdollisimman nopeasti kiinni itsenäiseen työhön ja samalla turvataan potilaiden tasalaatuinen hoito.

Olemme luoneet Introon tehostetun palveluasumisen perehdytyssuunnitelmapohjan, jonka avulla voit perehdyttää uudet hoitajat yksikköösi. Tehostetun palveluasumisen perehdytyspohjan tarkoituksena on auttaa uutta hoitajaa omaksumaan hoitokäytäntöjä ja toimia apuvälineenä perehdytyksessä. Perehdytyspohja pitää sisällään yleisperehdytyksen lisäksi hoitoon ja huolenpitoon, toimintakykyyn sekä saattohoitoon liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Voit kokeilla Introa maksutta 5 perehdytyksen ajan klikkaamalla alla olevaan painiketta.

Kokeile Introa maksutta

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus